Zpět Zpět

Návod

Návod
Zobrazit vše

Návod

Návod
Zobrazit vše

FAQ - často kladené otázky

FAQ - často kladené otázky
Zobrazit vše

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE, SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY (NORTBERG CZ)
obchodní společnosti
Airtrend s.r.o.
se sídlem Olešnice v Orlických horách 48, 517 83 Olešnice v Orlických horách
identifikační číslo: 04001354
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35079
pro prodej zboží prostředky komunikace na dálku [tj. přes internetový obchod umístěný na internetové adrese www.nortberg.cz nebo prostřednictvím e-mailu (emailové komunikace)]

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) obchodní společnosti Airtrend s.r.o., se sídlem Olešnice v Orlických horách 48, 517 83 Olešnice v Orlických horách, identifikační číslo: 04001354, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35079 (dále jen prodávající) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem (dále jen kupující) prostředky komunikace na dálku [tj. prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www. nortberg.cz (dále jen webová stránka), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen webové rozhraní obchodu), nebo prostřednictvím e-mailu (emailové komunikace)].

1.2.    Obchodní podmínky se vztahují pouze na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího je spotřebitelem. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, a to ve znění platném a účinném v okamžiku zaslání objednávky prodávajícímu, resp. zaslání souhlasu s nabídkou. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 


1.6.    Vymezení dalších pojmů:

1.6.1    kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží ve sjednaném místě plnění a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu.

1.6.2    zbožím se rozumí zboží včetně dokladů nutných k jeho převzetí a využití.

1.6.3    cenou se rozumí dohodnutá cena zboží. Cena včetně příp. nákladů na dodání (dopravu), balení zboží a veškerých poplatků, pokud jsou účtovány, je v případě využití webového rozhraní obchodu uvedena před učiněním závazné objednávky ze strany kupujícího a v případě e-mailové komunikace je uvedena v nabídce prodávajícího, vždy v rozsahu cena včetně DPH a náklady na dodání (dopravu) zboží včetně DPH, balení zboží včetně DPH a příp. též další poplatky. Pokud je uvedeno více variant dodání (dopravy) zboží, je uveden vždy náklad na každou z variant dopravy včetně DPH a kupující si volí z nabízených způsobů dopravy.

2.    UŽIVATELSKÝ ÚČET, NÁKUP BEZ REGISTRACE

2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen uživatelský účet). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží, ať už z uživatelského účtu, nebo bez registrace, je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Kupující je plně odpovědný za pravdivost a správnost údajů, které uvede a za škodu vzniklou uvedením nepravdivých a/nebo nesprávných údajů. Prodávající není schopen ověřovat pravdivost ani správnost sdělovaných údajů. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží, ať už z uživatelského účtu, nebo bez registrace, jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující bere na vědomí nutnost zacházet s uživatelským jménem a heslem opatrně a zabránit jejich zneužití.

2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.    K uzavření kupní smlouvy dochází v souladu s odst. 3.6 těchto obchodních podmínek.

3.2.    Webové rozhraní obchodu a v případě e-mailové komunikace nabídka prodávajícího obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, nákladů spojených s balením a dodáním (dopravou) zboží, veškerých poplatků a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, resp. v případě e-mailové komunikace po dobu uvedenou v nabídce prodávajícího. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním (dopravou) zboží a o veškerých poplatcích uvedené ve webovém rozhraní obchodu, resp. v případě e-mailové komunikace uvedené v nabídce prodávajícího, platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky (mimo ČR zboží není doručováno). Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.    Objednávka přes webové rozhraní obchodu:

3.3.1.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
-    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
-    způsobu úhrady ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
-    informace o nákladech spojených s dodáním (dopravou) zboží a balením zboží a o veškerých poplatcích,
-    odkaz obsahující tyto obchodní podmínky
(dále společně jen jako objednávka). Zasláním objednávky prodávajícímu kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami ve znění platném a účinném v okamžiku zaslání objednávky prodávajícímu.

3.3.2.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko označené „Objednávka zavazující k platbě” nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího).

Upozornění
Odesláním objednávky kupujícího prodávajícímu dochází k uzavření kupní smlouvy (viz také bod 3.6 těchto obchodních podmínek).

 

3.4.    Objednávka prostřednictvím e-mailová komunikace:

3.4.1.    Podmínkou pro učinění objednávky prostřednictvím e-mailu je uvedení minimálně následujících údajů o kupujícím: jméno a příjmení, bydliště, adresa pro doručení, je-li odlišná od místa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa.

3.4.2.    K žádosti kupujícího zasílá prodávající kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího nabídku na uzavření kupní smlouvy, která obsahuje zejména informace v bodě 3.3.1. těchto obchodních podmínek (v tomto případě nedochází ke „vkládání“ zboží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu) a také aktuální znění těchto obchodních podmínek. Pokud kupující s nabídkou včetně obchodních podmínek souhlasí, zašle prodávajícímu na elektronickou adresu, z níž prodávající zaslal nabídku, souhlas s nabídkou. Souhlas s nabídkou zavazuje kupujícího k platbě.

Upozornění
Souhlasem kupujícího s nabídkou dochází k uzavření kupní smlouvy (viz také bod 3.6 těchto obchodních podmínek).

3.5.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká, kupní smlouva je tak uzavřena a kupujícímu vzniká závazek k zaplacení kupní ceny v případě objednávky přes webové rozhraní obchodu odesláním objednávky kupujícího prodávajícímu a v případě objednávky prostřednictvím e-mailové komunikace souhlasem kupujícího s nabídkou.

3.7.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Kupující souhlasí s tím, aby s ním prodávající, příp. jím pověřená osoba, komunikoval elektronicky prostřednictvím elektronické adresy kupujícího a potvrzuje, že zprávy či úkony doručované mu na tuto adresu mu jsou doručovány do jeho dispoziční sféry. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.8.    Obecná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, zjevná chyba v ceně zboží:

3.8.1.    Prodávající se zavazuje dodat zboží v místě plnění sjednaném v kupní smlouvě, resp. v místě určeném kupujícím, a v čase dodání zboží (viz bod 8.1 těchto obchodních podmínek).

3.8.2.    Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí ztráty a škody na zboží.

3.8.3.    Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu sjednaným způsobem sjednanou cenu, a dále také náklady spojené s balením a dodáním (dopravou) zboží, veškeré poplatky, jsou-li účtované. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu cenu a další platby uvedené v předchozí větě v souladu s kupní smlouvou. Prodávající vystaví daňový doklad odpovídající kupní smlouvě.

3.8.4.    Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu bez zbytečného odkladu veškerou součinnost potřebnou k řádnému a včasnému splnění závazků prodávajícího plynoucích z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

3.8.5.    Kupující se zavazuje seznámit se podrobně před prvním použitím zboží se všemi pravidly pro jeho používání obsaženými v návodech a příručkách výrobce a/nebo prodávajícího, které jsou součástí zboží. Kupující se zavazuje oznámit písemně prodávajícímu veškeré dotazy a nejasnosti ohledně pravidel užívání zboží, a to bezodkladně po seznámení se s přiloženými doklady, a do doby vysvětlení ze strany prodávajícího zboží nepoužívat.

3.8.6.    Vedle případů stanovených právními předpisy a těmito obchodními podmínkami je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží, a to do 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy (viz bod 3.6. těchto obchodních podmínek). K odstoupení od kupní smlouvy dojde stornováním objednávky kupujícího, o čemž bude prodávající kupujícího informovat.
Zjevnou chybou v ceně zboží jsou zejména (nikoliv tedy výlučně):
a)    cena zboží je na první pohled zjevně nesprávná (např. se výrazně odchyluje od obvyklé ceny zboží),
b)    cena souvisejících služeb jako doprava, pojištění prodloužené záruky, apod., je zjevně nesprávná nebo
c)    v ceně zboží chybí nebo přebývá jedna či více cifer, apod.

SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE (KUPUJÍCÍHO) PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY (ČL. 4 AŽ ČL. 11 TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK)

Prodávající tímto poskytuje podle § 1820 odst. 1 ve spojení s § 1824 občanského zákoníku a podle § 1826 občanského zákoníku kupujícímu tyto předsmluvní informace, které jsou součástí těchto obchodních podmínek:

4.    SVOJI TOTOŽNOST (název, IČO), adresu sídla, telefonní číslo, adresu pro doručování elektronické pošty případně i údaje o jiném prostředku on-line komunikace, který prodávající též poskytuje za účelem rychlé a účinné komunikace a který kupujícímu umožňuje uchovat písemnou komunikaci s prodávajícím v textové podobě, včetně data a času jejího uskutečnění, adresu provozovny, pokud se liší od adresy sídla
-    Airtrend s.r.o., se sídlem Olešnice v Orlických horách 48, 517 83 Olešnice v Orlických horách, identifikační číslo: 04001354
-    telefonní číslo: +420 774 342 825, e-mail: info@nortberg.cz.

5.    OZNAČENÍ ZBOŽÍ A POPIS JEHO HLAVNÍCH VLASTNOSTÍ

5.1.    Zboží je označeno, včetně popisu jeho hlavních vlastností, při výběru zboží na webové stránce a jeho vložení do nákupního košíku. V případě uzavření kupní smlouvy e-mailovou komunikací je označení zboží a popis jeho hlavních vlastností uveden v nabídce prodávajícího, která je kupujícímu zasílána na elektronickou adresu kupujícího předem před uzavřením kupní smlouvy.

6.    CELKOVÁ CENA ZBOŽÍ, případně způsob jejího výpočtu, pokud povaha zboží neumožňuje tuto cenu rozumně určit předem, VČETNĚ VŠECH DANÍ, POPLATKŮ A JINÝCH OBDOBNÝCH PENĚŽITÝCH PLNĚNÍ, ZPŮSOB PLATBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY VČETNĚ SANKCÍ A POPLATKŮ

6.1.    Cena zboží je na webové stránce uvedena včetně DPH a zahrnuje i veškeré poplatky stanovené právními předpisy. Pokud jsou účtovány, jsou na webové stránce uvedeny včetně DPH také náklady na dodání (dopravu), balení zboží a veškeré další poplatky.

Upozornění
Ceny jsou zaokrouhlovány na celé koruny, s výjimkou akčních slev, u nichž k zaokrouhlování nedochází. Může proto, s výjimkou akčních slev, nastat situace, kdy při objednání většího počtu zboží bude konečná cena nepatrně odlišná od původně uvedené. To může být způsobeno právě zaokrouhlováním cen.
V případě zjevné chyby v ceně zboží je prodávající oprávněn v souladu s bodem 3.8.6. těchto obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy.
Ceny s množstevní slevou jsou platné pouze při jednorázové objednávce veškerého zboží z cenové kalkulace (celého množství, na které se vztahuje množstevní sleva), a to včetně dodržení počtu kusů jednotlivých položek, na které se vztahuje množstevní sleva.

6.2.    V případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-mailové komunikace je cena zboží zahrnující i veškeré poplatky stanovené právními předpisy uvedena v nabídce prodávajícího, která je kupujícímu zasílána na elektronickou adresu kupujícího předem před uzavřením kupní smlouvy. Pokud jsou účtovány, jsou v nabídce prodávajícího uvedeny včetně DPH také náklady na dodání (dopravu), balení zboží a veškeré další poplatky.

6.3.    Uzavíraná kupní smlouva není smlouvou na dobu neurčitou ani smlouvou s opakovaným plněním a neuvádí se tak údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období.

6.4.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním (dopravou) zboží, s balením zboží a veškeré příp. poplatky dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
-    v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Olešnice v Orlických horách 48, 517 83 Olešnice v Orlických horách;
-    v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
-    bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 230417653/0600, vedený u společnosti MONETA Money Bank, a.s. (dále jen účet prodávajícího);
-    bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ThePay;
-    bezhotovostně platební kartou.

Upozornění
V případě platby v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou (v provozovně nebo na dobírku) je kupní cena splatná při převzetí zboží. Z důvodu zakázkové výroby je platba na dobírku možná pouze do maximální hodnoty zboží ve výši 10.000,- Kč s DPH na jeden nákup.
V případě bezhotovostní platby (převodem na účet prodávajícího) je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby (prostřednictvím platebního systému ThePay nebo platební kartou jindy než při převzetí zboží) je kupní cena splatná při uzavření kupní smlouvy.

6.5.    Společně s  cenou a veškerými poplatky stanovenými právními předpisy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním (dopravou) zboží veškeré příp. poplatky ve smluvené výši, pokud jsou prodávajícím účtovány. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále v tomto bodě kupní cenou i  veškeré poplatky stanovené právními předpisy a náklady spojené s dodáním (dopravou) zboží, s balením zboží a veškeré příp. poplatky.

6.6.    Prodávající požaduje od kupujícího zálohu v případě, že je zboží objednáno prostřednictvím e-mailové komunikace (viz bod 3.4 těchto obchodních podmínek) a dále v případech upravených v bodě 6.9 těchto obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit cenu zboží předem. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku  se nepoužije.

6.7.    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

6.8.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.9.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (bod 3.5 těchto obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku  se nepoužije.

6.10.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.11.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

6.12.    Prodávající si vyhrazuje právo na účtování poplatků a sankcí spojených se stornem objednávky, resp. souhlasu s nabídkou, pokud ke stornu dojde (tj. je doručeno prodávajícímu) před odesláním zboží kupujícímu.

6.13.    Stornuje-li kupující objednávku, resp. souhlas s nabídkou, (tj. je-li storno doručeno prodávajícímu) před odesláním zboží kupujícímu, činí storno poplatek 80% z celkové ceny objednávky, resp. nabídky (tj. z ceny zboží, poplatků stanovených právními předpisy, nákladů na dodání (dopravu), balení zboží a veškerých další poplatků), pokud se jedná o zboží, které bylo vyrobeno dle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám, a prodávající toto zboží alespoň zčásti vyrobil nebo přizpůsobil před doručením storna prodávajícímu.

7.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno dle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám; od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím. Další důvody pro odstoupení od kupní smlouvy vymezuje § 1837 občanského zákoníku, nicméně na zboží se nevztahují.

7.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 7.1 těchto obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy bez udání důvodu odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží kupujícím, příp. jím určenou třetí osobou odlišnou od dopravce, přičemž v případě, že
-    předmětem kupní smlouvy je v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, běží tato lhůta ode dne převzetí posledního kusu zboží,
-    v případě, že předmětem kupní smlouvy je dodání zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
S využitím práva na odstoupení není spojen žádný postih. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek). Prodávající neumožňuje odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím vzorového formuláře jeho vyplněním a odesláním přes webové stránky. Využití vzorového formuláře není povinností kupujícího. V případě, že formulář kupující nepoužije, musí o svém odstoupení prodávajícího informovat s uvedením adresáta formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Odstoupení od kupní smlouvy (ať už provedené jakýmkoliv jednáním) může kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího Airtrend s.r.o.,  Olešnice v Orlických horách 37,
517 83, Olešnice v Orlických horách, či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@nortberg.cz.

7.3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 7.2 těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu, a to na adresu Airtrend s.r.o.,  Olešnice v Orlických horách 37,
517 83, Olešnice v Orlických horách. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující zboží odešle zpět před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

7.4.    Údaj, že v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou:
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu ve výši dle nákladů a ceny podle zvoleného způsobu vrácení zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odhadované náklady, jejichž výši prodávající přesně nezná a neovlivní, mohou být cca 600,- Kč vč. DPH.

7.5.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 7.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího včetně nákladů na dodání (kromě nákladů nad rámec nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím, které od něho na základě kupní smlouvy přijal), a včetně nákladů na balení zboží a veškerých příp. poplatků, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. S vrácením peněžních prostředků kupující nenese žádné náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

7.6.    Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží dle předchozí věty je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.7.    V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn bez udání důvodu kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu včetně nákladů na dodání (kromě nákladů nad rámec nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím, které od něho na základě kupní smlouvy přijal), a včetně nákladů na balení zboží a veškerých příp. poplatků,  bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

7.8.    Upozornění:
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím nebo prodávajícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7.9.    Údaj, že při odstoupení od kupní smlouvy po předložení žádosti o započetí plnění již v průběhu lhůty pro odstoupení podle § 1824a odst. 3 nebo podle § 1828 odst. 5 občanského zákoníku musí kupující poskytnout úhradu podle § 1834 občanského zákoníku:
Jelikož se tyto obchodní podmínky nevztahují na poskytování služby, resp. jelikož předmětem kupní smlouvy není dodávka vody, plynu nebo elektřiny, které nejsou prodávány v omezeném objemu nebo v určitém množství, ani tepla z dálkového vytápění za úplatu, ani na smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory, neuvádí se údaj o povinnosti poskytnout úhradu dle § 1834 občanského zákoníku.

8.    PŘEPRAVA A ZPŮSOB A ČAS DODÁNÍ ZBOŽÍ, NÁKLADY NA DODÁNÍ

8.1.    Čas dodání je uváděn na webové stránce před učiněním závazné objednávky ze strany kupujícího v případě využití webového rozhraní obchodu a v případě využití e-mailové komunikace je čas dodání uveden v nabídce prodívajícího, v obou případech však pouze jako čas předpokládaného dodání, neboť prodávající není schopen určit čas dodání předem zcela přesně. Pokud zboží není skladem, čas dodání nelze určit předem, navíc může překročit i 30 dní. Na tuto skutečnost je však kupující upozorněn předem, aby se tak mohl rozhodnout, zda objednávku za těchto podmínek učiní či nikoliv.
Neodvratitelné události jako vyšší moc, vyšší zásahy, dopravní a celní prodlení, stávky, výluky, atd. a prodávajícím nezpůsobené okolnosti opravňují prodávajícího k jednostrannému prodloužení času dodání zboží, příp. k odstoupení od kupní smlouvy.

8.2.    Náklady na dodání (dopravu) zboží, pokud jsou účtovány, se liší dle výše ceny objednaného zboží, zvoleného způsobu odběru/dodání zboží a rozměru zásilky, popř. poskytovatele dopravy. Konkrétní výše nákladů na dodání (dopravu) včetně DPH se na webové stránce zobrazuje při zadávání objednávky. V případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-mailu je způsob dodání a tím také cena dodání navržen již v nabídce prodávajícího.
Uzavíraná kupní smlouva není smlouvou na dobu neurčitou ani smlouvou s opakovaným plněním a neuvádí se tak údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období

8.3.    Způsob dodání zboží je možné si zvolit dle níže uvedeného:

a)    osobní odběr ve skladu na adrese Olešnice v Orlických horách 48, 517 83 Olešnice v Orlických horách, nebo
b)    zaslání autorizovaným dopravcem – pro dodání autorizovaným dopravcem je třeba, pokud nejde o kupujícího, který činí objednávku v rámci svého uživatelského účtu, vždy před odesláním objednávky vyplnit doručovací údaje.

8.4.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. O tomto je kupující informován při zadávání objednávky na webové stránce, resp. v nabídce prodávajícího při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-mailu.

8.5.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce či v rámci e-mailové komunikace, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

8.6.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce či v rámci e-mailové komunikace, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení zboží.

8.7.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

8.8.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

9.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, PRÁVA ZE ZÁRUKY, ÚDAJE O POPRODEJNÍM SERVISU A JEJICH PODMÍNKÁCH

9.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2161 až 2174a občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

9.2.    Vady:

9.2.1.    Zboží má vadu, neodpovídá-li při převzetí kupní smlouvě.

9.2.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, zboží:
-    odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
-    je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
-    je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

9.2.3.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností (viz bod 9.2.2. těchto obchodních podmínek):
-    je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
-    zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením (prodávající však není vázán tímto veřejným prohlášením, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv),
-    je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
-    zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.
Výše v tomto bodě 9.2.3. těchto obchodních podmínek uvedené se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozorní, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně bude souhlasit.

9.2.4.    Ustanovení uvedená v bodech 9.2.2. a 9.2.3. obchodních podmínek se nepoužijí (tj. vadou zboží není) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

9.2.5.    Projeví-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

9.2.6.    Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady (tj. vytknout vadu), která se na zboží projeví v době 2 let od převzetí. Při koupi použité věci (zboží) mohou strany zkrátit dobu podle předchozí věty až na 1 rok od převzetí.

Upozornění
Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, nemá kupující ve vztahu k tomuto dárku práva z vadného plnění.

9.2.7.    Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění, a to podle své volby
a)    dodáním nového zboží bez vady nebo
b)    opravou zboží,
ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí (viz níže) tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.

Nepřevezme-li kupující zboží v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti zboží po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění, přičemž neujednají-li prodávající a kupující její výši, platí za ujednanou výše obvyklá.

9.2.8.    Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud
a)    prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s předchozím bodem 9.2.7. těchto obchodních podmínek,
b)    se vada projeví opakovaně,
c)    je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
d)    je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná, přičemž se má za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

9.2.9.    Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující vadu sám způsobil.

9.3.    Záruka za jakost:

9.3.1.    Dodavatel poskytuje na zboží záruku za jakost, tj. odpovídá za vady, které se vyskytnou na zboží po převzetí v záruční době (dále také jako záruka). Záruka se vztahuje na výrobní vady a poruchy motoru a ovládání. Záruka platí pouze pro prvního vlastníka zboží a není přenosná (postupitelná) na jinou osobu.

9.3.2.    Záruka za jakost se však nevztahuje na:

a)    prodej použitého nebo poškozeného zboží, není-li výslovně sjednána nebo výslovně jednostranně poskytnuta (např. údajem na dodacím listu, daňovém dokladu, apod.) včetně konkrétní záruční doby i u tohoto zboží;
b)    dárek poskytnutý společně se zbožím,
c)    vady zboží, které způsobila po přechodu práva nebezpečí škody na věci na kupujícího (tj. po převzetí zboží) vnější událost;
d)    vady zboží, které byly způsobeny: zaviněním kupujícího; úmyslným poškozením; používáním zboží v rozporu s pokyny výrobce či prodávajícího nebo jiným nesprávným používáním; dalším používáním poškozeného či neúplného zboží; neprováděním pravidelné běžné uživatelské kontroly a údržby dle pokynů výrobce či prodávajícího (v jakékoli podobě, zejména v přiložené příručce); zásahy do zboží jinou osobou, než která je k tomu autorizovaná, neodborným servisem;
e)    opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání;
f)    na neoprávněné změny zboží ani na zboží, z něhož bylo odstraněno sériové číslo.

9.3.3.    Záruční doba je 24 měsíců a u zboží objednaného prostřednictvím uživatelského účtu 60 měsíců, není-li sjednána nebo jednostranně poskytnuta (například údajem na dodacím listu, daňovém dokladu, záručním listu, apod.) jiná doba záruky za jakost nebo není-li záruka vyloučena.

            9.3.4. Záruční doba běží od převzetí zboží kupujícím; bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

            9.3.5. Prodávající vydá kupujícímu nejpozději při převzetí zboží potvrzení o záruce za jakost (záruční list) ve smyslu § 2174a občanského zákoníku.

            9.3.6. Spotřebitel má právo uplatňovat ze záruky odstranění vady, na kterou se záruka poskytuje (tj. dodání nového zboží bez vad nebo opravu zboží). Pro uplatnění práv ze záruky je také třeba, aby kupující vrátil zboží v originálním balení na svůj náklad prodávajícímu na adresu Airtrend s.r.o.,  Olešnice v Orlických horách 37,
517 83, Olešnice v Orlických horách, příp. na adresu sídla prodávajícího, a předložil prodávajícímu originální doklad o nákupu zboží s uvedeným datem tohoto nákupu.

        9.4. Společný postup při uplatnění vad (dle bodu 9.2. a 9.3. těchto obchodních podmínek):

Není-li v bodě 9.2. a/nebo 9.3. těchto obchodních podmínek stanoveno jinak, uplatní se tento postup:

            9.4.1. Práva z vad uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Airtrend s.r.o.,  Olešnice v Orlických horách 37,
517 83, Olešnice v Orlických horách, , případně i v sídle prodávajícího. Dále je kupující může uplatnit na telefonním čísle +420 771 163 390 nebo na email: servis@nortberg.cz.

            9.4.2. Při uplatnění práv z vad je třeba doložit nabytí zboží, jehož vady jsou reklamovány, od prodávajícího (např. předložit dodací list zboží; fakturu, apod.).

            9.4.3. Prodávající při osobním uplatnění vady (reklamaci) kupujícímu vydá písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
V případě uplatnění vady (reklamaci) e-mailem nebo dopisem s uvedenou e-mailovou adresou bude potvrzení o reklamaci s náležitostmi dle předchozí věty zasláno kupujícímu e-mailem.

            9.4.4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován, nebude-li s kupujícím sjednána delší lhůta, do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty dle předchozí věty, je-li reklamace důvodná, může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady se neuplatní v případě záruky za jakost v rozsahu té části záruční doby, která jde nad rámec záruční doby v délce 24 měsíců. V tomto případě marné uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady nedává kupujícímu z tohoto důvodu právo odstoupit od kupní smlouvy ani požadovat přiměřenou slevu.

            9.4.5. Pokud je reklamace důvodná, má kupující právo na zaplacení nákladů spojených s uplatněním vady (reklamací), přičemž se může jednat zejména o náklady na poštovné (zaslání zboží prodávajícímu).

 

        9.5. Údaje o poprodejním servisu a jeho podmínkách:

            9.5.1. Prodávající poskytuje poprodejní servis v rámci práv z vadného plnění a záruky za jakost (viz body 9.1. až 9.4. těchto obchodních podmínek).

    10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ SPORŮ

        10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

        10.2. Údaj o kodexu chování, pokud se jej prodávající zavázal dodržovat v souvislosti s některou obchodní praktikou nebo odvětvím jeho podnikání, a o tom, jak lze obdržet jeho kopii: Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování, a proto ani nelze obdržet kopii kodexu chování

        10.3. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@nortberg.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

        10.4. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování sporů kupujících (spotřebitelů) včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru:

            10.4.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí, nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné rovněž využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

            10.4.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika v sídle České obchodní inspekce, na adrese Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line), v případě přeshraničních sporů. Pomáhá kupujícím (spotřebitelům) v přístupu k subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

            10.4.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se u České obchodní inspekce zahajuje výhradně na návrh kupujícího, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím urovnat přímo. Návrh na zahájení spotřebitelského sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Pokud se tento spor mezi kupujícím a prodávajícím nepodaří urovnat přímo, poskytne prodávající kupujícímu informace uvedené v odstavci 10.4.1. těchto obchodních podmínek v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

        10.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

    11. DALŠÍ SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE (KUPUJÍCÍHO) PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

        11.1. Údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být kupní smlouva uzavřena na dobu neurčitou, nebo má-li být závazek automaticky prodlužován:

            11.1.1. Kupní smlouvy uzavírané dle těchto obchodních podmínek s prodávajícím nejsou smlouvami na dobu neurčitou ani smlouvami s automatickým prodlužováním a neuvádí se proto doba trvání závazku a podmínky ukončení závazku.

        11.2. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, včetně technických ochranných opatření:

            11.2.1. Zboží dodávané prodávajícím na základě kupní smlouvy není zbožím s digitálním obsahem ani věcí s digitálními vlastnostmi. Na základě kupní smlouvy nejsou poskytovány služby digitálního obsahu. Proto se neuvádí údaje o funkčnosti ani technická ochranná opatření.

        11.3. Údaje o možnosti digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi fungovat společně s technickým a programovým vybavením, které se obvykle s digitálním obsahem, službou digitálního obsahu a věcí s digitálními vlastnostmi téhož druhu používá, aniž je zapotřebí je převést (kompatibilita), nebo s jiným technickým a programovým vybavením, než které se obvykle s digitálním obsahem, službou digitálního obsahu a věcí s digitálními vlastnostmi téhož druhu používá (interoperabilita), které jsou prodávajícímu známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy:

            11.3.1. Zboží dodávané prodávajícím na základě kupní smlouvy není zbožím s digitálním obsahem ani věcí s digitálními vlastnostmi. Na základě kupní smlouvy nejsou poskytovány služby digitálního obsahu. Proto se neuvádí údaje uvedené v nadpisu 11.3. těchto obchodních podmínek.

        11.4. Náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby:

            11.4.1. Prodávající neúčtuje žádné náklady na prostředky komunikace na dálku; to nevylučuje náklady, které za prostředek komunikace na dálku nebo jeho využívání hradí na svůj účet kupující svému dodavateli služeb komunikace na dálku (viz také bod 3.7. těchto obchodních podmínek).

        11.5. Údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována, a jejích podmínkách:

            11.5.1. Prodávající zde odkazuje na body 6.6 a 6.9. těchto obchodních podmínek. Povinnost zaplatit cenu před odesláním či dodáním zboží tak není vyloučena.

        11.6. Nejkratší doba, po kterou budou trvat povinnosti kupujícího z kupní smlouvy, má-li být kupní smlouvou určena:

            11.6.1. Jelikož nemá být kupní smlouvou určena nejkratší doba, po kterou budou trvat povinnosti kupujícího z kupní smlouvy, není tento údaj uváděn.

        11.7. Údaj o přizpůsobení ceny osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování, byla-li cena takto přizpůsobena:

            11.7.1. Cena není přizpůsobována osobě kupujícího, a proto zde není uváděn údaj o tomto přizpůsobování ceny.

        11.8. Další informace poskytované kupujícímu z důvodu uzavření kupní smlouvy elektronickými prostředky:

            11.8.1. Uzavřená kupní smlouva je uložená u prodávajícího v elektronické podobě a kupující k ní nemá přístup. Kupní smlouvu lze uzavřít v jazyce českém.

            11.8.2. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán (viz body 3.3 až 3.6 těchto obchodních podmínek).

            11.8.3. Příp. chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky může kupující zjistit a opravit.

    12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

        12.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen nařízení GDPR) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je dostupný z: https://nortberg.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.html.

    13. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

        13.1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. nezbytných cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. analytických a/nebo profilujících cookies na počítač kupujícího, není kupující povinen souhlasit s ukládáním tzv. analytických a/nebo profilujících cookies.

        13.2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

    14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, ROZHODNÉ PRÁVO

        14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky a v rámci tohoto právního řádu zejména občanským zákoníkem. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží sjednané ve Vídni dne 11.4.1980 (publikované pod č. 160/1991 Sb.) na kupní smlouvu a právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se vylučuje. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

        14.2. Kupní smlouva je smlouvou dle občanského zákoníku, na niž se vztahují zvláštní ustanovení občanského zákoníku o ochraně spotřebitele a zvláštní ustanovení občanského zákoníku o prodeji zboží spotřebiteli.

        14.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

        14.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 
V Olešnici v Orlických horách, dne _______________

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Adresát:
Airtrend s.r.o.,
Olešnice v Orlických horách 37
517 83 Olešnice v Orlických horách
info@nortberg.cz


Oznamuji/oznamujeme*), že tímto odstupuji/odstupujeme*) od smlouvy o koupi tohoto zboží*):

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


Datum objednání*)/ datum obdržení*):

………………………………………………………………………………………………………………………


Jméno a příjmení spotřebitele (kupujícího)/spotřebitelů (kupujících):

………………………………………………………………………………………………………………………


Adresa spotřebitele (kupujícího)/spotřebitelů (kupujících):

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


Datum: …………………………………………..


Podpis spotřebitele (kupujícího)/spotřebitelů (kupujících) (pouze pokud je tento formulář zasílán na listině):

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
Vyplňte prosím tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu.

Proč Nortberg?

 • Obchodní podmínky
  Rychlé
  a bezpečné odeslání
 • Obchodní podmínky
  Výrobek přímo
  od výrobce
 • Obchodní podmínky
  Garance
  kvality
 • Obchodní podmínky
  Zaruční i pozáruční
  servis